شمع کوبی پل علی بن ابی طالب

شمع کوبی پل علی بن ابی طالب در ۵ کیلومتری بعد از پل فلزی اهواز